Nedir.Org *
Sponsorlu Bağlantılar
XXENGÜZELHAYATXX

Yasama Yürütme Ve Yargı Nedir ? Nedir

Sponsorlu Bağlantılar

Resim Ekle Dosya Ekle Video Ekle Soru Sor Bilgi Ekle
MERHABA

Ülke yönetimi, anayasamızda açıkça hatları, sınırları, görev ve yetkileri belirlenmiş üç temel organ tarafından gerçekleştirilir. bunlar:

1- Yasama: TBMM'ye aittir. yasa yapar, mevcut yasaları değiştirir.
2- Yürütme: Türkiye Cumhuriyeti Devleti hükümeti (dolayısıyla bakanlar kurulu) ve Cumhurbaşkanı tarafından icra edilir.
3- Yargı: Türk Milleti adına bağımsız mahkemelerce icra edilir.

Ülke yönetimini sağlayan 3 temel unsur ve bunların hangi makam tarafından yürütüldüğünü yazdım. bu makamların görev, yetki ve sorumlulukları anayasamız tarafından belirlenmiştir. bu 3 unsurun bu şekilde devleti yönetmesi, bilimde kuvvetler ayrılığı olarak ifade edilir.

İYİ DERSLER


Yasama Yürütme Ve Yargı Nedir ? Resimleri

 • 1
  Bu resime açıklama eklenmemiş. 8 ay önce

  Bu resime açıklama eklenmemiş.

Yasama Yürütme Ve Yargı Nedir ? Sunumları

Yasama Yürütme Ve Yargı Nedir ? Soru & Cevap

Bu yazı hakkında ilk soru soran sen ol..

Yasama Yürütme Ve Yargı Nedir ? Ek Bilgileri

 • 0
  8 ay önce

  Yasama, yürütme, yargı nedir? Görevleri nelerdir?


   
  Yasama Organı:
  "Yasama" kanun yapma demektir. Anayasamızda yasama görevi Türkiye Büyük Millet Meclisine (TBMM) verilmiştir. TBMM millet tarafından seçilen 550 milletvekilinden oluşur. Milletvekili seçimleri 5 yılda bir yapılır.

  Türkiye Büyük Millet Meclisinin Görev ve Yetkileri:

  Kanun koymak, değiştirmek ve kaldırmak.
  Bakanlar Kurulunu ve bakanları denetlemek.
  Para basılmasına ve savaş ilânına karar vermek.
  Milletlerarası antlaşmaların onaylanmasını uygun bulmak.
  Genel ve özel af ilânına karar vermek
  Yürütme Organı:
  Yürütme, kanunlara uygun bir şekilde ülkenin yönetilmesi demektir. Anayasamıza göre yürütme görevi Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kuruluna aittir. Bakanlar Kurulunun başkanı başbakandır. Cumhurbaşkanı:

  Cumhurbaşkanı devletin başıdır. Türkiye Cumhuriyeti'ni ve Türk milletinin birliğini temsil eder.

  Cumhurbaşkanı halk tarafından seçilir. Görev süresi beş yıldır. Bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir. TBMM üyeleri içinden veya Meclis dışından aday gösterilebilmesi için yirmi milletvekilinin yazılı teklifi gerekir.

  Cumhurbaşkanının Görevlerinden Bazıları Şunlardır:
  Kanunları yayınlamak,
  Kanunları tekrar görüşülmek üzere TBMM'ye geri göndermek veya Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunları gerekli gördüğü takdirde halkoyuna sunmak,
  Başbakanı atamak ve istifasını kabul etmek, başbakanın teklifi üzerine bakanları atamak ve görevlerine son vermek.
  Milletler arası antlaşmaları onaylamak ve yayımlamak,
  Genelkurmay Başkanını atamak,
  TBMM adına Türk Silahlı Kuvvetlerinin Başkomutanlığını temsil etmek.
  Yükseköğretim kurulu üyeleri ile üniversite rektörlerini seçmek,
  Yüksek yargı organlarının üyelerinin bir kısmını ya da tamamını seçmek.

  Bakanlar Kurulu:
  Bakanlar Kurulu, başbakan ve bakanlardan kurulur.

  Başbakan:
  Cumhurbaşkanınca, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri arasından (genellikle seçimlerde en çok oyu almış siyasi partinin genel başkanı) atanır. Bakanlar Kuruluna başkanlık eder. Bakanlıklar arasında işbirliğini sağlar:

  Bakanlıklar:
  Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri veya milletvekili seçilme yeterliliğine sahip olanlar arasından Başbakanca seçilir ve Cumhurbaşkanınca atanır.

  Her bakan, başbakana karşı sorumlu olup ayrıca kendi yetkisi içindeki işlerden ve emri altındakilerin eylem ve işlemlerinden sorumludur.

  NOT: Bakan olabilmek için milletvekili olma şartı olmamasına rağmen, başbakan olabilmek için milletvekili olma şartı vardır.

  Yargı Organı:
  Devletin yargı görevi, anayasamıza göre bağımsız mahkemelerce yürütülür. Mahkemeler bağımsızdır.

  Hiçbir organ, makam, kurum veya kişi yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hâkimlere;

  Emir ve talimat veremez, Genelge gönderemez, Tavsiye ve telkinde bulunamaz. Yasama ve yürütme organları da, mahkeme kararlarına uymak zorundadır.

  Ülkemizde görev yapan yüksek mahkemeler şunlardır:
  Anayasa Mahkemesi
  Yargıtay,
  Danıştay
  Askeri Yargıtay
  Askeri Yüksek İdare Mahkemesi
  Uyuşmazlık Mahkemesi
  Sayıştay

  Devleti oluşturan yasama, yürütme ve yargının işlevlerini sizler için bir araya getirdik. Bu üç organ anayasalarca birbirinden ayrılmıştır. Yasama, yürütme ve yargının birbirinden ayrılması kuvvetler ayrılığı olarak adlandırılır. Bunları anlatmadan önce kuvvetler ayrılığının ne olduğu ve neden olması gerektiği hakkında kısa bir özet geçelim.

  Kuvvetler Ayrılığı Neden Olmalıdır?


  Mevcut anayasanın 7, 8 ve 9’uncu maddeleri gereği olarak kuvvetler ayrılığı kesin çizgilerle ayrılmıştır. Haksızlıkların, denetimin ve halkların haklarını güvence altına alınması için kuvvetler ayrılığı olması gerekir. Kuvvetler ayrılığı sayesinde devletin güçleri üç kola ayrılır. Böylece devletin işlevinin güçlü ve dengeli bir şekilde çalışması amaçlanır.

  Yasama Organı Nedir? Görevleri Nelerdir?   
  Yasama, kanun yapmak anlamına gelir. Anayasamızda yasama görevi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) verilmiştir. TBMM halk tarafından seçilen 550 milletvekilinden oluşur. Milletvekili seçimleri 4 yılda bir yapılır.

  Yasamanın Görevleri ;


  Kanun koymak değiştirmek ve kaldırmak.
  Bakanlar Kurulu ve bakanları denetlemek.
  Bakanlar Kuruluna belirli konularda kanun hükmünde kararname çıkartma yetkisi vermek.
  Bütçe ve kesin hesap kanun tasarılarını görüşmek ve kabul etmek.
  Para basılmasına karar vermek.
  Savaş ilanı ile ilgili karar vermek ( müzakere)

  Yasama yürütme yargı nedir?


  Yasama; Genel, soyut, objektif ve sürekli nitelikte kurallar koyma anlamına gelmektedir
  Yürütme; Yasaları uygulama işini yürütme anlamına anlamına gelmektedir.
  Yargı; Bir olay ya da olgunun doğuşuna etken olan nedenlerin de göz önünde bulundurularak değerlendirilmesi sonucu karar veren yetkili merci anlamına gelmektedir.

  Yasama organı nedir?


  Yasalar geçirme, değiştirme ve yürürlükten kaldırma gücü olan bir tür katılımcı meclistir.

  Türkiye'de yasama organı


  Türkiye'de yasama yetkisi Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)'ne aittir. Yasama organı ülkelere göre bir, iki ya da daha fazla olabilir.

  Türkiye'de yürütme organı


  Türkiye'de yürütme yetkisi cumhurbaşkanı, başbakan ve bakanlar kurulu'na aittir.

  Türkiye'de yargı organı


  Türkiye'de yargı, yargılama yetkisi bağımsız mahkemelerindir.

  Yasama yetkisi kapsamında Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)'nin yetkileri nelerdir ?


  1. Kanun koymak, değiştirmek ve kaldırmak.
  2. Bakanlar Kurulu ve bakanları denetlemek.
  3. Bakanlar Kuruluna belli konularda kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi vermek.
  4. Bütçe ve kesin hesap kanun tasarılarını görüşmek ve kabul etmek.
  5. Para basılmasına karar vermek.
  6. Savaş ilanına karar vermek.
  7. Milletlerarası andlaşmaların onaylanmasını uygun bulmak.
  8. Anayasanın 14’üncü maddesindeki fiillerden dolayı hüküm giyenler hariç olmak üzere, genel ve özel af ilanına karar vermek.
  9. Mahkemelerce verilip kesinleşen ölüm cezalarının yerine getirilmesine karar vermek.
  10. Anayasanın diğer maddelerinde öngörülen yetkileri kullanmak ve görevleri yerine getirmek.

  Yasama sorumsuzluğu nedir?


  TBMM üyeleri meclis çalışmalarındaki oy ve sözlerinden Mecliste ileri sürdükleri düşüncelerden; o oturumdaki başkanlık divanının teklifi üzerine meclisçe başka karar alınmadıkça bunları meclis dışında tekrarlamak ve açıklamaktan sorumlu tutulamazlar. Yasama sorumsuzluğu en kısa tanımıyla milletvekillerinin söz hürriyetini korur.
  Hayat boyu sürecek olan sorumsuzluk milletvekilini cezai takibatlara karşı mutlak olarak korur. Sorumsuzluğun meclis veya başka bir organ tarafından kaldırılması söz konusu değildir.

  Yasama dokunulmazlığı nedir?


  Seçimden önce veya sonra bir suç işlediği ileri sürülen bir milletvekili meclis kararı olmadıkça tutulamaz tutuklanamaz sorguya çekilemez ve yargılanamaz.
  Ağır cezayı gerektiren suçüstü hali ve seçimden önce soruşturmasına başlamak kaydıyla anayasanın 14 üncü maddesindeki durumlar bu hükmün dışındadır. Seçimden önce veya sonra milletvekiline verilmiş bir ceza hükmünün uygulanması üyeliğin sona ermesine bırakılır.
  Dokunulmazlığı kaldırılan üye tekrar seçilirse başka bir işleme gerek olmadan dokunulmazlığını elde eder.
  TBMM siyasi parti guruplarından yasama dokunulmazlığı ile ilgili görüşme yapılamaz.
  Dokunulmazlığı kaldırılan bir milletvekilinin hangi fiilden yargılanacaksa onunla sınırlı olarak hakkında kovuşturma yapılabilir.
  Sorumsuzluk mutlak dokunulmazlık nispidir.
  Sorumsuzluk devamlı dokunulmazlık geçicidir.

  Yürütme organlarından birisi olan bakanlar kurulunun görevleri


  1. Kanun hükmünde kararname çıkarmak,
  2. Tüzük çıkarmak,
  3. Kanun tasarısı hazırlamak,
  4. Bütçe ve kesin hesap kanunu tasarılarını hazırlamak,
  5. Olağanüstü hal ve sıkıyönetim ilan etmek,
  6. Milli güvenliği sağlamak,
  7. Silahlı Kuvvetleri yurt savunmasına hazırlamak,
  8. Genel Kurmay Başkanını seçmek.

  Yürütme organlarından birisi olan cumhurbaşkanının görevleri


  1. Başbakan'ı atamak ve istifasını kabul etmek,
  2. Başbakan'ın teklifi üzerine bakanları atamak ve görevlerine son vermek,
  3. Gerekli gördüğü hallerde Bakanlar Kurulu'na başkanlık etmek veya Bakan­lar Kurulu'nu, başkanlığı altında toplantıya çağırmak,
  4. Yabancı devletlere Türk devletinin temsilcilerini göndermek, Türkiye Cumhuriyeti'ne gönderilecek yabancı devlet temsilcilerini kabul etmek,
  5. Milletlerarası antlaşmaları onaylamak ve yayımlamak,
  6. Türkiye Büyük Millet Meclisi adına Türk Silahlı Kuvveti eri'nin Başkomu­tanlığını temsil etmek,
  7. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kullanılmasına karar vermek,
  8. Genelkurmay Başkanını atamak,
  9. Milli Güvenlik Kurulu'nu toplantıya çağırmak,
  10. Milli Güvenlik Kurulu'na başkanlık etmek,
  11. Başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu kararıyla sıkıyönetim veya olağa­nüstü hal ilan etmek ve kanun hükmünde kararname çıkarmak,
  12. Kararnameleri imzalamak,
  13. Sürekli hastalık, sakatlık ve kocama sebebi ile belirli kişilerin cezalarını hafifletmek veya kaldırmak,
  14. Devlet Denetleme Kurulu üyelerini ve başkanını atamak.

  Yargı organının görevleri


  1. Suçluları yargılama usullerine göre yargılamak,
  2. Olayla ilgili tüm tanıkları dinlemek,
  3. Olayla ilgili tüm delileri incelemek,
  4. Suçlulara ceza kanununda işlediği suça karşılık ceza vermek,
  5. Suçluların suçsuzluğu ispatlanırsa buna istinaden beraat kararı vermek,
  6. Türkiye Cumhuriyetin Devletinden aldığı gücü kişisel emelleri için kullanmamak,
  7. Kişiler ile kişiler, kişiler ile devlet arasındaki anlaşmazlıkları çözmek.

  Sözlükte yasama ne anlama gelmektedir ?


  1. Yasa koyma, teşri.
  2. Genel, soyut, objektif ve sürekli nitelikte kurallar koyma.

  Sözlükte "yürütme" ne anlama gelmektedir?


  1. Yürütmek eylemi.
  2. Yasaları uygulama işi, icra.
  3. Merkezi yönetim ve yerinden yönetim kuruluşlarının tümü

  Sözlükte "yargı" ne anlama gelmektedir?


  1. Kavrama, karşılaştırma, değerlendirme gibi yollara başvurularak, kişi, durum ya da nesnelerin eleştirici bir biçimde değerlendirilmesi, hüküm.
  2. Yasalara göre mahkemece. Bir olay ya da olgunun doğuşuna etken olan nedenlerin de göz önünde bulundurularak değerlendirilmesi sonucu verilen karar, kaza


Sende Bilgi Ekle

Bu yazının geliştirilmesine yardımcı ol.

Kapak Resmi
Yazı İşlemleri
Sen de Ekle

Sende, bu sayfaya

içerik ekleyerek

katkıda bulunabilirsin.

(Resim, sunum, video, soru, yorum ekle..)